Urloplandia

Twoje źródło informacji o ciekawych atrakcjach i wygodnych noclegach w Polsce.

Regulamin konkursu "Szukaj i znajdź"

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Szukaj i znajdź” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Biuro Podróży ESKAPADA, ul. Jedności Narodowej 2, 76-200 Słupsk.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.urloplandia.pl oraz wspierany będzie przez profil Facebook-owy Urloplandii.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Biura Podróży Eskapada,

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Biura Podróży Eskapada.

2. Zasady i przebieg Konkursu:

a) Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 13 – 29 listopada 2015 roku

b) Zadaniem konkursowym jest odnalezienie na stronie www.urloplandia.pl ukrytego kodu i przesłanie do na e-mail eskapada@urloplandia.pl do dnia 29 listopada 2015 do godz. 23,59,59

c) W dniach 13.XI.2015, 16.XI.2015, 20.XI.2015, 23.XI.2015 na fanpagu urloplandii: https://business.facebook.com/Urloplandiapl/?business_id=402452966581941 będą ukazywać się podpowiedzi, gdzie można szukać kodu.

d) W przypadku otrzymania prawidłowej odpowiedzi konkurs nie zostanie przerwany i podpowiedzi nadal będą się ukazywać.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:

a) Voucher na kwotę 150 złotych. (sto pięćdziesiąt złotych)

Voucher może być zrealizowany przy zakupie imprezy w Biurze Podróży ESKAPADA, ul. Jedności Narodowej 2, 76-200 Słupsk. o wartości minimum 1500 zł (Jedentysiącpięćsetzłotych) następujących toureoperatorów: Sun Fun, Exim Tours, Ecco Travel, Ecco Holiday, Necckerman, Best Reisen, Net Holiday, 7Inlands, Sun Shine Holiday, Logos Tour , 4 Sun Travel, Delta Travel, Destino Mexico, przejazy promowe: Unity Line, Polferries.

b) Voucher ważny jest do dnia 01 września 2016 roku.

c) realizacja Vouchera nie łaczy się z innymi promocjami

d) voucher może być wykorzystany przy rezerwacji jednej imprezy

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który jako pierwszy prześle na adres eskapada@urloplandia.pl prawidłowy kod ukryty na stronie www.urloplandia.pl Uczestnik może wysłać tylko jednego maila z odpowiedzią.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres: eskapada@urloplandia.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Ładuję stronę